Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují fungování služby Hlídač Firem, která je umístěna a přístupná online na internetové adrese www.hlidacfirem.cz – dále jen „systém“.

1.2 Systém provozuje firma StopStav CZ s.r.o. se sídlem Mostecká 361, 755 01 Vsetín, IČ: 03022536, DIČ: CZ03022536, bankovní spojení: 2900605901 / 2010, firma je plátce DPH – dále jen „provozovatel“.

1.3 Systém mohou využívat právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (subjekty, které mají přiděleno IČ) – dále jen „Klient“.

1.4 Fyzická osoba, která se do systému přihlašuje pod hlavičkou Klienta (firmy), je vždy brána jako nepodnikající osoba – dále jen „Uživatel“ .

1.5 Všeobecné obchodní podmínky služby Hlídač Firem – dále jen „VOP“.

1.6 Fyzická podnikající nebo právnická osoba (subjekt vlastnící IČ), která má v systému evidován záznam v databázi dlužníků – dále jen „Dlužník“.

2. Závazek provozovatele

2.1 Provozovatel poskytuje klientovi přistup do systému pro své uživatele za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2.2 Provozovatel se zavazuje provozovat, udržovat a vyvíjet systém tak, aby byl plně funkční a vyhovoval všem požadavkům těchto obchodních podmínek.

2.3 Provozovatel se zavazuje povolit přístup do systému registrovaným uživatelům, kteří splňují požadavky těchto obchodních podmínek.

2.4 Provozovatel má právo uveřejnit seznam Klientů, kteří aktivně využívají systém.

3. Závazek Klienta

3.1 Klient se prostřednictvím svých uživatelů zavazuje používat data získaná ze systému pouze pro svou vlastní interní potřebu. Klientovi a uživatelům, kterým Klient za svou společnost umožní přístup do systému, je zakázáno zveřejnění dat nebo jejich další prodej a distribuce třetím osobám. Ve smyslu tohoto článku je uživateli povoleno bezúplatně sdělit svému obchodnímu partnerovi informaci, zda jeho firma (IČ) má nebo nemá evidovaný dluh v systému, případně v jaké výši. Není ale povoleno předat svému obchodnímu partnerovi informace o jiném subjektu (jiné IČ).

3.2 Klient odpovídá provozovateli za případnou škodu, která provozovateli vznikne v případě, že uživatel:

 • Zadá do systému subjekt (dlužníka), který vůči Klientovi nemá žádné závazky po splatnosti.
 • Není schopen doložit oprávněnost pohledávky, kterou do systému vložil.
 • Zadá jakákoliv nepravdivá, zavádějící nebo jinak zkreslená data.

4. Výpis služeb

4.1 Systém nabízí služby:

 • hlídání kontaktů
 • vyhledávání v dlužnících
 • zveřejnění dlužníků
 • Affilate program

5. Hlídání kontaktů

5.1 Klient má prostřednictvím svých uživatelů možnost vložit do systému své obchodní kontakty za účelem jejich hlídání ve sledovaných rejstřících.

5.2 Obchodní kontakt je myšleno jakékoliv IČ (=firma), které je registrováno jako aktivní subjekt v České republice.

5.3 Vložení kontaktu se prování v sekci „Hlídací pes“. Vložený kontakt je hlídán od momentu vložení jeho IČ do „Hlídacího psa“, do momentu odstranění IČ z „Hlídacího psa“ nebo do momentu ukončení spolupráce Klienta s provozovatelem.

5.4 Hlídání probíhá formou emailových zpráv.

5.5 Pokud systém při procesu hlídání narazí na nový nebo upravený záznam u sledovaného kontaktu (IČ) v jakémkoliv z hlídaných zdrojů, zašle uživateli o nalezené změně informaci. Informace je zaslána na emailovou adresu, kterou má uživatel uvedenu ve svém uživatelském účtu.

5.6 Seznam rejstříků a zdrojů, ve kterých systém hlídá vložené IČ je dostupný na webových stránkách systému v sekci „Zdroje dat“.

5.7 Každý uživatel v rámci jednoho Klienta si může vytvořit svůj vlastní seznam hlídaných kontaktů (IČ).

5.8 Celkové množství hlídaných IČ je omezeno podle tarifu, který si Klient zvolí a který má aktivní. Součet všech záznamů vložených v systému všemi uživateli, kteří jsou součástí Klienta, nesmí přesáhnout počet, který má Klient v rámci svého tarifu k dispozici.

5.9 Pokud Klient zjistí, že mu jeho stávající tarif kapacitně nevyhovuje, je možno tarif změnit. Žádost o změnu tarifu může provést jakýkoliv uživatel Klienta ve svém uživatelském účtu přímo v systému.

6. Vyhledávání v dlužnících

6.1 Služba „Vyhledávání v dlužnících“ je součástí všech placených tarifů. Ve verzi Free je služba nedostupná.

6.2 Vyhledávání v dlužnících se provádí v sekci „Seznam dlužníků“ přes vyhledávací pole.

6.3 Zadáním IČ nebo názvu firmy ve vyhledávacím poli dojde k prohledání databáze ve všech hlídaných zdrojích. Uživateli je zobrazen výsledek vyhledávání.

7. Zveřejnění dlužníků

7.1 Klient má prostřednictvím svých uživatelů právo vložit do systému dlužníky, u kterých eviduje pohledávku / pohledávky po lhůtě splatnosti. K této evidenci a následné správě slouží sekce „Editace dlužníků“.

7.2 Vložením a evidencí dlužníka v systému jsou vložené informace k dispozici:

 • Ve vyhledávání v sekci „Seznam dlužníků“. Informace je tímto způsobem dostupná všem uživatelům placených tarifů systému.
 • Všem uživatelům, kteří mají IČ dlužníka vloženo v sekci „Hlídací pes“. Takový uživatel je o dluhu informován v rámci hlídání kontaktů formou emailové zprávy.
 • Informace jsou automaticky poskytovány také všem velkoobchodním partnerům, kteří využívají dceřinou službu StopStav, kterou vlastní provozovatel a která je umístěna online na adrese www.stopstav.cz.
 • Informace mohou být poskytovány smluvním partnerům provozovatele a tímto způsobem se mohou zobrazovat v partnerských databázích.

7.3 Při vložení a editaci dluhu u dlužníka se do systému zadávají informace: IČ dlužníka, celková částka po splatnosti (souhrnně jedna částka, nezadávají se jednotlivé částky po fakturách), datum splatnosti nejstarší faktury. V případě zájmu je možno ke dluhu připojit textovou poznámku.

7.4 V rámci zobrazování dluhu při vyhledávání se v sekci „Seznam dlužníků“ zobrazují informace: IČ a název firmy, částka po splatnosti, datum vložení dluhu, datum poslední editace dluhu, datum splatnosti nejstarší pohledávky, textová poznámka, název a kontakt na věřitele.

7.5 Klient má prostřednictvím svých uživatelů povinnost držet data o svých dlužnících aktuální a nejméně 1x za 10 dní provést aktualizaci svých dlužníků v systému. Aktualizací se rozumí vstup do sekce „Editace dlužníků“ po svém přihlášení nebo nahrání nového souboru v sekci „Import dat“.

7.6 V případě, že uživatel do 10ti dní po poslední aktualizaci neprovede novou aktualizaci, bude mu zaslán upozorňující email. Pokud na něj uživatel nezareaguje a aktualizaci neprovede do 5ti dní, systém mu zašle nové upozornění. Následně systém upozorňuje uživatele každých 5 dní. To platí až do okamžiku provedení aktualizace podle dle odst. 7.5 těchto VOP.

7.7 V případě, že se prokáže, že uživatel neprováděl aktualizace, v období od poslední aktualizace došlo ke změnám a díky neaktuálním informacím v systému došlo k poškození dlužníka, bere Klient na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že mu může být odepřen přístup do systému bez nároku na finanční kompenzaci. Zároveň si je Klient vědom a souhlasí s tím, že je takové jednání protiprávní a že nese plnou zodpovědnost za škody (finanční i materiální), které dlužníkovi evidencí nepravdivých informací vznikly.

7.8 Klient prostřednictvím svých uživatelů bere na vědomí, že do systému NENÍ možno zadat klienta, u kterého:

 • Eviduje pouze pohledávky ve lhůtě splatnosti.
 • Neeviduje žádnou pohledávku.
 • Není možno doložit oprávněnost a případnou vymahatelnost pohledávky, tzn. že chybí doklady prokazující, že pohledávka je skutečná (potvrzené doklady o převzetí zboží nebo služeb, směnka aj.).

7.9 Klient nese plnou právní odpovědnost za data, která jeho jménem zveřejnil uživatel v systému.

7.10 Klient se prostřednictvím svých uživatelů zavazuje předložit provozovateli na jeho žádost informace a dokumenty, kterými prokáže, že jím zadaný dlužník je / byl do systému zadán oprávněně. Taková informace slouží pouze pro prokázání dodržení podmínek těchto VOP a provozovatel s ní může nakládat pouze pro svou kontrolní potřebu. Jakékoliv kopírování dokumentů nebo zveřejnění je ze strany provozovatele zakázáno.

7.11 Provozovatel má právo provést kontrolu zadaných dat kdykoli po předchozím ohlášení. Jakékoliv zdržování, protahování nebo jiné chování Klienta za účelem protažení termínu kontroly nebo jejímu úplnému zamezení může mít za následek zrušení přístupu Klienta a všech jeho uživatelů do systému bez nároku Klienta na finanční kompenzaci.

7.12 Klient odpovídá provozovateli za veškerou případnou škodu, která provozovateli vznikne v případě, že uživatel:

 • Zadá do systému dlužníka, který vůči uživateli nemá žádné závazky po splatnosti.
 • Není schopen doložit oprávněnost pohledávky, kterou do systému vložil.
 • Zadá jakákoliv nepravdivá, zavádějící nebo jinak zkreslená data.

7.13 V případě, že bude dlužník nárokovat náhradu škody a tato náhrada mu bude přiznána, má Klient povinnost vůči dlužníkovi uhradit přiznanou náhradu škody a všech příslušných nákladů. Dále má Klient povinnost vůči Provozovateli uhradit veškeré náklady spojené s procesem přiznání náhrady škody a smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč.

7.14 Pokud se prokáže, že Klient prostřednictvím svého uživatele / svých uživatelů záměrně vložil do systému nepravdivé informace s cílem dlužníka poškodit, pošpinit jeho jméno, zamezit nebo znepříjemnit jeho provoz, bude provozovatel postupovat následovně:

 • S Klientem bude s okamžitou platností ukončena spolupráce bez nároku Klienta na finanční kompenzaci.
 • Provozovatel má nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč.
 • Provozovatel bude ve spolupráci s dlužníkem podnikat právní kroky dle platné legislativy České republiky.

7.15 Provozovatel je oprávněn při své činnosti využívat služeb a subdodávek dalších osob a má právo použít data, která Klient prostřednictvím svých uživatelů do systému zadal, pro další ratingové, hodnotící a podnikatelské účely. Tzn. že je může použít jako hodnotící kritérium pro své výstupy zabývající se hodnocením a platební morálkou firem. Dále může provozovatel poskytnout data Klienta smluvním obchodním partnerům za účelem zveřejnění informací v partnerských rejstřících dlužníků. Za tímto účelem vyslovuje Klient provozovateli svůj souhlas zejména s:

 • Využitím dat pro ratingové (hodnotící) výstupy.
 • Poskytnutím dat ostatním klientům a uživatelům systému a jeho dceřiných portálů.
 • Poskytnutím dat externím společnostem, které se zabývají problematikou hodnocení platební morálky firem.

8. Affilate program

8.1 Uživatel má možnost doporučit registraci do systému Klientovi, který prozatím není Klientem systému. Pokud se nový Klient zaregistruje do systému na základě doporučení uživatele, náleží uživateli provize z každé platby, kterou Klient provozovateli zaplatí v rámci licenčních poplatků za využívání služeb systému. Provize je uživateli přiznána za podmínek uvedených ve VOP.

8.2 Při registraci – vytvoření uživatelského účtu – je uživateli automaticky vytvořen odkaz (link), ve kterém je zakódován jeho unikátní registrační klíč. Tento link je uživateli doručen emailem ihned po registraci společně s přístupovým jménem a heslem do systému. Registrační link je neměnný a uživatel jej má kdykoliv k dispozici ve svém uživatelském účtu přímo v systému.

8.3 V případě, kdy uživatel doporučí systém možnému nového Klientovi, který o systém projeví zájem, uživatel předá nebo pošle Klientovi svůj registrační link. Možný nový Klient je po prokliku zaslaného odkazu automaticky přesměrován na registrační formulář. Pokud následně možný nový Klient provede registraci, systém bude uživatele, který možnému novému Klientovi předal registrační link, evidovat jako doporučitele nového Klienta. Od tohoto momentu má uživatel (doporučitel) nárok na provizi z každé platby, kterou Klient provozovateli zaplatí za služby systému.

8.4 Výše přiznávané provize je zveřejněna na webových stránkách provozovatele v sekci „Ceník“.

8.5 Uživatel má právo na přiznání provize ze všech plateb zaslaných Klientem od momentu registrace. Tzn. nejen za platby zaslané při registraci, ale také za platby zaslané v budoucnu za prodloužení licence nebo za změny ve využívaných tarifech.

8.6 Uživatel ztrácí právo na přiznání provize v případech:

 • Uživateli je přerušen nebo zrušen přístup do systému z důvodu ukončení spolupráce ze strany Klienta, pod kterým se uživatel do systému přihlašuje (ze strany svého zaměstnavatele).
 • Uživateli je přerušen přístup do systému z důvodu pozdní úhrady licenčního poplatku ze strany Klienta, pod kterým se uživatel do systému přihlašuje (ze strany svého zaměstnavatele).
 • Klient, pod kterým se uživatel do systému přihlašuje (zaměstnavatel uživatele) zruší uživateli přístup do systému.
 • Nový Klient, kterého uživatel doporučil, požádá provozovatele o změnu svého doporučitele ze zvlášť závažných důvodů.

8.7 Provize jsou uživateli průběžně připisovány na virtuální účet vedený v uživatelském profilu v systému.

8.8 Uživatel má právo nechat si částku uvedenou na virtuálním účtu kdykoliv vyplatit na svůj bankovní účet. Z tohoto důvodu musí uživatel ve svém uživatelském profilu v systému zadat číslo bankovního účtu. Všechny výplaty jsou vypláceny vždy na zadané číslo účtu. V případě, že uživatel chce svou výplatu provést na jiný než zadaný účet, musí číslo nového účtu zadat do systému před požádáním o výplatu. Pokud uživatel požádá o výplatu a v žádosti je uveden špatný účet, není již možno vzít transakci zpět a případné následné reklamace nebudou brány v úvahu a budou zamítnuty.

8.9 Všechny provize jsou v systému evidovány po dobu 12 měsíců od vzniku nároku na provizi. Pokud má uživatel zájem o vyplacení provize, musí o výplatu požádat nejpozději do 12ti měsíců od vzniku nároku na provizi. Pokud tak neučiní, bude po uplynutí 12ti měsíců přiznaná provize zrušena, odečtena z virtuálního účtu v uživatelském profilu a její následné vyplacení v budoucnu již není možné. Uplynutím 12ti měsíců uživatel ztrácí nárok na výplatu provize a jakékoliv její případné vymáhání, soudní nebo mimosoudní cestou, je nepřípustné a z právního hlediska nepodložené.

8.10 Veškeré částky přiznané v rámci Affilate programu jsou počítány z příchozích plateb bez DPH.

8.11 V žádosti o výplatu provize na bankovní účet musí uživatel sdělit zda:

 • Žádá o výplatu na soukromý nebo firemní účet.
 • V případě, že žádá o výplatu na firemní účet, zda se jedná o firmu, která je nebo není plátce DPH.

8.12 Výplata provize na soukromý účet:

 • Částka uvedena na virtuálním účtu je konečná.
 • Uživatel prohlašuje, že si je vědom veškerých daňových záležitostí, zejména pak zákona o dani z příjmů fyzických osob. Vyplacené provize podléhají na straně uživatele dani z příjmů fyzických osob dle platného znění zákona v roce, kdy je / byla provize vyplacena.

8.13 Výplata provize na firemní účet pro neplátce DPH:

 • Uživatel prohlašuje, že firma není plátce DPH.
 • Částka uvedena na virtuálním účtu je konečná (není k ní přičítáno DPH).
 • Uživatel prohlašuje, že vyplacená částka bude zahrnuta do účetnictví firmy a z pozice daně z příjmů bude zahrnuta jako daňový příjem firmy do daňového přiznání za kalendářní rok, kdy je / byla provize vyplacena.

8.14 Výplata provize na firemní účet pro plátce DPH:

 • Uživatel prohlašuje, že firma je plátce DPH.
 • Částka uvedená na virtuálním účtu je brána jako částka bez DPH. Po požádání o vyplacení bude částka navýšena o zákonnou základní sazbu DPH, která je platná v momentě podání žádosti o výplatu provize. Následně bude vyplacena provize včetně DPH.
 • Vyplacenou částku DPH má plátce DPH povinnost přiznat a promítnout do přiznání DPH za příslušné období.
 • Uživatel prohlašuje, že vyplacená částka bude zahrnuta do účetnictví firmy a z pozice daně z příjmů bude zahrnuta jako daňový příjem firmy do daňového přiznání za kalendářní rok, kdy je / byla provize vyplacena.
 • Maximální jednorázová výše vyplacené provize je 9.999,- včetně DPH. V případě nároku na vyšší částku je nutno kontaktovat provozovatele.

9. Přístup do systému

9.1 Ihned po registraci má uživatel zřízen uživatelský účet a má k dispozici tarif FREE. V případě, že při registraci zvolí některý z vyšších, placených tarifů, je mu obratem zaslána výzva s platebními údaji. Platba se provádí bankovním převodem. Po připsání částky na bankovní účet provozovatele bude Klientovi a všem jeho uživatelům aktivován vyšší tarif dle zvoleného výběru.

10. Licenční poplatek – cena

10.1 Licenční poplatek je částka (cena) za využívání služeb systému v dohodnutém objemu služeb (dle zvoleného tarifu) po dobu dle vlastního výběru.

10.2 Úhrada licenčního poplatku je prováděna formou zálohové platby bankovním převodem na základě výzvy provozovatele. Výzvy jsou zasílány emailem před uplynutím aktivovaného období.

10.3 Provozovatel je plátce DPH. Faktura – daňový doklad je Klientovi zaslán na emailovou adresu zadanou při registraci do systému v co nejkratší možné době po připsání platby na bankovní účet provozovatele.

10.4 Výše licenčního poplatku se řídí aktuálními podmínkami platnými v den provedení platby Klientem. Aktuální výše licenčního poplatku je zveřejněna na webových stránkách provozovatele v sekci „Ceník“.

11. Zrušení přístupu do systému

11.1 Přístup do systému bude Klientovi a všem jeho uživatelům odepřen:

 • Neuhrazením licenčního poplatku.
 • Pokud Klient v podání některého ze svých uživatelů neudržuje data, která do systému zadal jako upozornění na své dlužníky, aktuální a v momentě, kdy se dluh změnil, neprovede aktualizaci svých dat.
 • Pokud uživatel odmítne prokázat oprávněnost zadání dlužníka do systému.
 • Pokud se prokáže, že uživatel do systému zadal nepravdivá data.

11.2 V případě zrušení nebo přerušení přístupu do systému jsou automaticky deaktivovány všechny záznamy, které uživatel do systému zadal a které jsou v momentě zrušení nebo přerušení přístupu aktuální.

12. Ukončení spolupráce

12.1 Klient může ukončit využívání služeb provozovatele těmito způsoby:

 • Neuhrazením licenčního poplatku na další období (ignorování výzvy k úhradě). V takovém případě spolupráce končí dnem, kdy vyprší dříve zaplacené předplatné.
 • Písemnou žádostí kdykoliv v průběhu platnosti licence. V takovém případě spolupráce končí ihned po doručení žádosti provozovateli. Klient nemá nárok na vrácení nevyčerpaného kreditu – předplatného.
 • Zánikem Klienta nebo Provozovatele.

Ve Vsetíně dne 20.3.2017